منتشر شده

Ghahve Magazine
منتشر شده در مجله‌ی «قهوه»، ایران | مرداد 1395 | © مهدی قاسمی / ایران‌ایمیجزمنتشر شده در مجله‌ی «قهوه»، ایران | مرداد 1395 | © مهدی قاسمی / ایران‌ایمیجز


منتشر شده در مجله‌ی «قهوه»، ایران | مرداد 1395 | © مهدی قاسمی / ایران‌ایمیجز


منتشر شده در ویژه‌نامه روزنامه «ایران»، ایران | 20 تیر1395 | © مهدی قاسمی / ایران‌ایمیجز


 
منتشر شده در مجله‌ی «قهوه»، ایران | دی 1395 | © علی جورابچی / ایران‌ایمیجز 
منتشر شده در مجله‌ی «همشهری جوان»، ایران | 14 اسفند 1395 | © روشن نوروزی / ایران‌ایمیجز