گالری‌ها » پرتره RSS


مرتب‌سازی

صفحه از 26 (1209 آیتم در مجموع)   بعدی »
Iran Darroudi
 • عنوان:  ایران درودی
 • توضیحات:  ایران درودی، نقاش ایرانی، در مقابل...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژوئن 25, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iran Darroudi
 • عنوان:  ایران درودی
 • توضیحات:  ایران درودی، نقاش ایرانی، در مقابل...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژوئن 25, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iran Darroudi
 • عنوان:  ایران درودی
 • توضیحات:  ایران درودی، نقاش ایرانی، در مقابل...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژوئن 25, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iran Darroudi
 • عنوان:  ایران درودی
 • توضیحات:  ایران درودی، نقاش ایرانی، در مقابل...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژوئن 25, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iran Darroudi
 • عنوان:  ایران درودی
 • توضیحات:  ایران درودی، نقاش ایرانی، در مقابل...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژوئن 25, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Arsha Aghdasi
 • عنوان:  ارشا اقدسی
 • توضیحات:  ارشا اقدسی (زادهٔ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Arsha Aghdasi
 • عنوان:  ارشا اقدسی
 • توضیحات:  ارشا اقدسی (زادهٔ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Arsha Aghdasi
 • عنوان:  ارشا اقدسی
 • توضیحات:  ارشا اقدسی (زادهٔ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Arsha Aghdasi
 • عنوان:  ارشا اقدسی
 • توضیحات:  ارشا اقدسی (زادهٔ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Arsha Aghdasi
 • عنوان:  ارشا اقدسی
 • توضیحات:  ارشا اقدسی (زادهٔ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Arsha Aghdasi
 • عنوان:  ارشا اقدسی
 • توضیحات:  DCIM\144GOPRO\G2022664.JPG
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran
 • عنوان:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب
 • توضیحات:  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر...
 • صاحب‌امتیاز:  The Office of the Supreme Leader
 • تاریخ:  مارچ 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Asadollah Asgaroladi
 • عنوان:  اسدالله عسگراولادی
 • توضیحات:  پرتره‌ای از اسدالله عسگراولادی
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  دسامبر 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Asadollah Asgaroladi
 • عنوان:  اسدالله عسگراولادی
 • توضیحات:  پرتره‌ای از اسدالله عسگراولادی
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  دسامبر 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Hesameddin Seraj
 • عنوان:  حسام‌الدین سراج
 • توضیحات:  پرتره‌ای از حسام‌الدین سراج،...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  ژانویه 6, 2020
 •  0/5 (0 رای)

Hesameddin Seraj
 • عنوان:  حسام‌الدین سراج
 • توضیحات:  پرتره‌ای از حسام‌الدین سراج،...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  ژانویه 6, 2020
 •  0/5 (0 رای)

Hesameddin Seraj
 • عنوان:  حسام‌الدین سراج
 • توضیحات:  پرتره‌ای از حسام‌الدین سراج،...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  ژانویه 6, 2020
 •  0/5 (0 رای)

Hesameddin Seraj
 • عنوان:  حسام‌الدین سراج
 • توضیحات:  پرتره‌ای از حسام‌الدین سراج،...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  ژانویه 6, 2020
 •  0/5 (0 رای)

Hesameddin Seraj
 • عنوان:  حسام‌الدین سراج
 • توضیحات:  پرتره‌ای از حسام‌الدین سراج،...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  ژانویه 6, 2020
 •  0/5 (0 رای)

Mozaher Mosaffa
 • عنوان:  مظاهر مصفا
 • توضیحات:  پرتره‌ای از مظاهر مصفا، اندیشمند و...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  اکتبر 8, 2010
 •  0/5 (0 رای)

Mozaher Mosaffa
 • عنوان:  مظاهر مصفا
 • توضیحات:  پرتره‌ای از مظاهر مصفا، اندیشمند و...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  اکتبر 8, 2010
 •  0/5 (0 رای)

Mohamadali Bahmani
 • عنوان:  محمد علی بهمنی
 • توضیحات:  پرتره‌ای از محمد علی بهمنی، شاعر ایرانی
 • صاحب‌امتیاز:  Saeid Ameri
 • تاریخ:  اکتبر 7, 2019
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 26 (1209 آیتم در مجموع)   بعدی »