گالری‌ها » صنعت و تجارت RSS


مرتب‌سازی

صفحه از 5 (210 آیتم در مجموع)   بعدی »
Bandar Imam Petrochemical Company
 • عنوان:  پتروشیمی بندرامام
 • توضیحات:  دو کارگر در پتروشیمی بندرامام در...
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  اکتبر 12, 2008
 •  0/5 (0 رای)

Digikala
 • عنوان:  دیجی کالا
 • توضیحات:  تصویری از کارمندان دیجی‌کالا در حال...
 • صاحب‌امتیاز:  Yalda Moaiery
 • تاریخ:  آوریل 14, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Digikala
 • عنوان:  دیجی کالا
 • توضیحات:  نمایی از واحد ارسال سفارشات دیجی کالا...
 • صاحب‌امتیاز:  Yalda Moaiery
 • تاریخ:  آوریل 14, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی هوایی از بندر امام خمینی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  آوریل 14, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  کارگران در حال خالی کردن بار در بندر...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 5, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  آوریل 17, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 7, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  کارگران در حال خالی کردن بار در بندر...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  کارگران در حال خالی کردن بار در بندر...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 5, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Jafir Petroleum Reservoir
 • عنوان:  میدان نفتی جفیر
 • توضیحات:  نمایی از میدان نفتی جفیر در استان...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Jafir Petroleum Reservoir
 • عنوان:  میدان نفتی جفیر
 • توضیحات:  نمایی از میدان نفتی جفیر در استان...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Jafir Petroleum Reservoir
 • عنوان:  میدان نفتی جفیر
 • توضیحات:  نمایی از میدان نفتی جفیر در استان...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Jafir Petroleum Reservoir
 • عنوان:  میدان نفتی جفیر
 • توضیحات:  نمایی از میدان نفتی جفیر در استان...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Jafir Petroleum Reservoir
 • عنوان:  میدان نفتی جفیر
 • توضیحات:  نمایی از میدان نفتی جفیر در استان...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Bandar-e Emam Khomeyni
 • عنوان:  بندر امام خمینی
 • توضیحات:  یک کشتی کانتینربر در بندر امام خمینی...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مارچ 18, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Bandar-e Emam Khomeyni
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در استان...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Bandar-e Emam Khomeyni
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در استان...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Jafir Petroleum Reservoir
 • عنوان:  میدان نفتی جفیر
 • توضیحات:  نمایی از میدان نفتی جفیر در استان...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Bandar-e Emam Khomeyni
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  یک کشتی کانتینربر در بندر امام خمینی...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مارچ 18, 2019
 •  0/5 (0 رای)

South Pars Gas Company (SPGC)
 • عنوان:  پالایشگاه پارس جنوبی
 • توضیحات:  سایت پردازش گاز طبیعی شرکت گاز پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  ژانویه 6, 2010
 •  0/5 (0 رای)

South Park Gas Company (SPGC)
 • عنوان:  پالایشگاه پارس جنوبی
 • توضیحات:  سایت پردازش گاز طبیعی شرکت گاز پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  ژانویه 6, 2010
 •  0/5 (0 رای)

South Pars Gas Company (SPGC)
 • عنوان:  پالایشگاه پارس جنوبی
 • توضیحات:  سایت پردازش گاز طبیعی شرکت گاز پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  ژانویه 6, 2010
 •  0/5 (0 رای)

Exchange market
 • عنوان:  بازار ارز
 • توضیحات:  ارزهای مختلف در بازار ارز در تهران...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2012
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 5 (210 آیتم در مجموع)   بعدی »